Math 101B Mathematica Projects

Fall 2008

Yu-Shan Chang

Dan Chou

Chenkai Gao

Jeff Garcia

Carlos Guerrero

Zhige Huang

Patrick Lemaitre

Lucy Li

Thomas Lucas

Martin McKeefery

Sweta Mukherjee

Tsun-Ming Ng

Minkai Ong

Kathleen Roque

Chris Szto

Min Thein

Phuong Tran

Bachyen Truong

Shelton Tso

Phuoc Vi

Cheuk Wong

Boyan Zhao

Jun Zhao

Minzhi Zhao

Zhong Zhuang